ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

นิเทศติดตาม เขตฯปางปูเลาะ

นิเทศติดตาม เขตฯสิบสองพัฒนา

นิเทศติดตาม เขตฯขุนกำลัง

นิเทศติดตาม เขตฯประชาภักดี

นิเทศติดตาม เขตฯร่วมจิต

เขตฯปางปูเลาะ

เขตฯปางปูเลาะ

เขตฯปางปูเลาะ

เขตฯร่วมจิต

เขตฯประชาภักดี

เขตฯประชาภักดี

เขตฯสิบสองพัฒนา

เขตฯสิบสองพัฒนา

เขตฯขุนกำลัง

กลุ่มเป้าหมายโครงการ

กลุ่มเป้าหมายโครงการ

กลุ่มเป้าหมายโครงการ

ปีใหม่ม้ง สิบสองพัฒนา

ปีใหม่ม้ง ประชาภักดี

รวมพลฅนพื้นที่สูง ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

คนกับป่า...วิถีพึ่งพาแห่งความสมดุล

มหกรรมภูมิปัญญาและวิถีชาติพันธุ์จังหวัดพะเยา

ตักบาตรสองเเผ่นดิน ไทย-ลาว58

งานท่องเที่ยวเชิงภูมิวัฒนธรรม

ปลูกป่าบ้านป่าเมี่ยง พะเยา