ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

นิเทศติดตาม เขตฯปางปูเลาะ

นิเทศติดตาม เขตฯสิบสองพัฒนา

นิเทศติดตาม เขตฯขุนกำลัง

นิเทศติดตาม เขตฯประชาภักดี

นิเทศติดตาม เขตฯร่วมจิต

เขตฯปางปูเลาะ

เขตฯปางปูเลาะ

เขตฯปางปูเลาะ

เขตฯร่วมจิต

เขตฯประชาภักดี

เขตฯประชาภักดี

เขตฯสิบสองพัฒนา

เขตฯสิบสองพัฒนา

กลุ่มเป้าหมายโครงการ

กลุ่มเป้าหมายโครงการ

กลุ่มเป้าหมายโครงการ

ปีใหม่ม้ง สิบสองพัฒนา

ปีใหม่ม้ง ประชาภักดี

ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

รวมพลฅนพื้นที่สูง ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

คนกับป่า...วิถีพึ่งพาแห่งความสมดุล

มหกรรมภูมิปัญญาและวิถีชาติพันธุ์จังหวัดพะเยา

งานท่องเที่ยวเชิงภูมิวัฒนธรรม

ปลูกป่าบ้านป่าเมี่ยง พะเยา

ดอกไม้จันทน์ ทำด้วยใจ ถวายพ่อหลวง

ประชาสัมพันธ์กาแฟ ผ้าปัก ลิ้นจี่ บ้านบ้างปูเลาะ

ทำฝายบ้านปางปูเลาะ อ เเม่ใจ จ พะเยา