บทบาทภารกิจ

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของราษฏรบนพื้นที่สูง
  2. ประสานความร่วมมือในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการราษฏรบนพื้นที่สูงในพื้นที่รับผิดชอบ
  3. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการที่ได้รับมอบหมายแก่ราษฏรบนพื้นที่สูง
  4. สำรวจและจัดทำข้อมูลพื้นฐานของศูนย์พัฒนาราษฏรบนพื้นที่สูง
  5. เป็นศูนย์การเรียนรู้ราษฏรบนพื้นที่สูงและถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาสังคมและสวัสดิการบนพื้นที่สูงตามภูมิสังคม