โครงสร้างการบริหารงาน

โครงสร้างบริหารงาน


 • นางสาวสุมินตรา  สุวรรณกาศ

  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

  • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


   นางรุ่งทิพย์ ซ้ายอุดมศิลป์

   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

   หัวหน้าฝ่าย

  • ฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล


   นางวรัญญู สมวงษา

   นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

   หัวหน้าฝ่าย

  • ฝ่ายพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง 

   - นางวรัญญู  สมวงษา

   - นักพัฒนาสังคมชำนาญการ 

   หัวหน้าฝ่าย

 • เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง
  ปางปูเลาะ


  นายเลิศ  พวงอินทร์

  พนักงานการเกษตร ส.4 

  ผู้ประสานงานเขต

 • เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง
  ประชาภักดี

  นายจักรกฤษ เยาว์ธานี

  พนักงานธุรการ ส.3 

  ผู้ประสานงานเขต

 • เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง
  ขุนกำลัง


  นายบุญเลิศ  ตามล

  นักพัฒนาสังคม

  ผู้ประสานงานเขต

 • เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง
  สิบสองพัฒนา

  นายไกรศร ฉัตรเชิดตระกูล

  พนักงานธุรการ ส.3

  ผู้ประสานงานเขต

 • เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง
  ร่วมจิต

  นายธนภัค  พันธวัง

  ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์

  ผู้ประสานงานเขต