โครงสร้างการบริหารงาน

 

    โครงสร้างบริหารงาน

                

              นางสาวสุธัตตา  สุวรรณกาศ

      ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา


                   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

                

               นางกุลฌิสาข์ ซ้ายอุดมศิลป์

                      เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

                                 หัวหน้าฝ่าย


           ฝ่ายพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง

                    

                     นางวรัญญู  สมวงษา

                            นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

                                     หัวหน้าฝ่าย


                                 

                  

                นางสาววีร์ดาษร  นามศรี

                           นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 • เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง
  ปางปูเลาะ


  นายเลิศ  พวงอินทร์

  พนักงานการเกษตร ส.4 

  ผู้ประสานงานเขต

 • เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง
  ประชาภักดี

  นายจักรกฤษ เยาว์ธานี

  พนักงานธุรการ ส.3 

  ผู้ประสานงานเขต

 • เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง
  ขุนกำลัง


  นายเศรษฐิกฤษ  ตามล

  นักพัฒนาสังคม

  ผู้ประสานงานเขต

 • เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง
  สิบสองพัฒนา

  นายไกรศร ฉัตรเชิดตระกูล

  พนักงานธุรการ ส.3

  ผู้ประสานงานเขต

 • เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง
  ร่วมจิต

  นายธนภัค  พันธวัง

  ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์

  ผู้ประสานงานเขต