โครงสร้างการบริหารงาน

โครงสร้างบริหารงาน


 • นางสาวสุมินตรา  สุวรรณกาศ

  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

  • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


   นางรุ่งทิพย์ ซ้ายอุดมศิลป์

   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

   หัวหน้าฝ่าย

  • ฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล


   นางวรัญญู สมวงษา

   นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

   หัวหน้าฝ่าย

  • ฝ่ายพัฒนาและสวัสดิการสังคมพื้นที่สูง 

   -

   -

   หัวหน้าฝ่าย

 • เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง
  ปางปูเลาะ

  นายประพันธ์ วงศ์สีดา

  พนักงานการเกษตร ส.3 

  หัวหน้าเขต

 • เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง
  ประชาภักดี

  นายจักรกฤษ เยาว์ธานี

  พนักงานธุรการ ส.3 

  หัวหน้าเขต

 • เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง
  ขุนกำลัง

  นางสุพัฒนา คำแสน

  พนักงานธุรการ ส.3 

  หัวหน้าเขต

 • เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง
  สิบสองพัฒนา

  นายไกรศร ฉัตรเชิดตระกูล

  พนักงานธุรการ ส.3

  หัวหน้าเขต

 • เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง
  ร่วมจิต

  -

  -

  หัวหน้าเขต