โครงสร้างการบริหารงาน

โครงสร้างบริหารงาน

 • นายถวิล สมกัน

  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

  • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


   นางรุ่งทิพย์ ซ้ายอุดมศิลป์

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

   หัวหน้าฝ่าย

  • ฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล

   นางวรัญญู สมวงษา

   นักพัฒนาสังคมปฎิบัติการ

   หัวหน้าฝ่าย

  • ฝ่ายพัฒนาและสวัสดิการสังคมพื้นที่สูง

   นางสาวนงคราญ เขื่อนแก้ว

   นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

   หัวหน้าฝ่าย

 • เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง
  ปางปูเลาะ

  นายประพันธ์ วงศ์สีดา

  พนักงานการเกษตร ส.3 

  หัวหน้าเขต

 • เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง
  ประชาภักดี

  นายจักรกฤษ เยาว์ธานี

  พนักงานธุรการ ส.3 

  หัวหน้าเขต

 • เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง
  ขุนกำลัง

  นางสุพัฒนา คำแสน

  พนักงานธุรการ ส.3 

  หัวหน้าเขต

 • เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง
  สิบสองพัฒนา

  นายไกรศร ฉัตรเชิดตระกูล

  พนักงานธุรการ ส.3

  หัวหน้าเขต

 • เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง
  ร่วมจิต

  นางสาวนงคราญ เขื่อนแก้ว

  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

  หัวหน้าเขต