ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


 • นางกุลฌิสาข์  ซ้ายอุดมศิลป์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  หัวหน้าฝ่าย


  • นางวชรศร ผ่านสุวรรณ

   ลูกจ้างประจำ

   พนักงานพัสดุ ส.3


  • นางเบญวรรณ  ทวีคูณ

   พนักงานราชการ

   ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์


  • นางณัฐธิญา  ตั๋นเฟย

   พนักงานราชการ

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


  • นางสาวภควา   นามเมธา

   จ้างเหมา

   เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานธุรการ/พัสดุ