ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • นางรุ่งทิพย์  ซ้ายอุดมศิลป์

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

  หัวหน้าฝ่าย

  • นางอรวรรณ ผ่านสุวรรณ

   ลูกจ้างประจำ

   พนักงานพัสดุ ส.3

  • นายสมชาย  แหวนครุฑ

   ลูกจ้างประจำ

   ช่างเครื่องยนต์ ช.2


  • นางเบญวรรณ  ทวีคูณ

   พนักงานราชการ

   ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์


  • นางรุ่งนภา  ตั๋นเฟย

   พนักงานราชการ

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


  • นางสาวจันฐิมา  ท้าวล่า

   จ้างเหมา

   เจ้าหน้าที่ธุรการและสนับสนุนพัสดุ