ฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล


 • นางวรัญญู  สมวงษา

  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

  หัวหน้าฝ่าย


  • นายเลิศ  พวงอินทร์

   ลูกจ้างประจำ 

   พนักงานการเกษตร ส.4


  • นายปฏิภาณ หล่ายโท้

   จ้างเหมา

   จนท.สนับสนุนปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน