ฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล


 • นางวรัญญู  สมวงษา

  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

  หัวหน้าฝ่าย


  • นางสาวภัทร์ทร  ท้าวล่า

   จ้างเหมา

   จนท.สนับสนุนปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน


  • นายรณชัย ใจส่วย

   จ้างเหมา

   จนท.สนับสนุนปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน