อัตรากำลัง

 

    อัตรากำลัง


นางสาวสุธัตตา  สุวรรณกาศ

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา


                นางกุลฌิสาข์ ซ้ายอุดมศิลป์

   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


   นางวรัญญู สมวงษา

   นักพัฒนาสังคมชำนาญการ


    นางสาววีร์ดาษร นามศรี

     นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายเลิศ  พวงอินทร์
พนักงานการเกษตร ส.4


นายจักรกฤษ เยาว์ธานี
พนักงานธุรการ ส.3


นายไกรศร ฉัตรเชิดตระกูล
พนักงานธุรการ ส.3


นายจีระพันธ์ แสนกือ
พนักงานการเกษตร ส.3


นายวีระ แสงสว่าง
พนักงานการเกษตร ส.3


นางพะยอม พวงอินทร์
พนักงานพิมพ์ ส.3


นางสุดา จอมนาสวน
พนักงานธุรการ ส.3


นางวชรศร ผ่านสุวรรณ
พนักงานพัสดุ ส.3นางสาวณฐิญา ตั๋นเฟย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางเบญจวรรณ ทวีคูณ
ผู้ดูแลรับการสงเคราะห์

นายเศรษฐิกฤษ ตามล
นักพัฒนาสังคม


นางเอมอร ขาวแดง
คนงาน


นายธนภัค พันธวัง
ผู้ดูแลรับการสงเคราะห์   นางสาวภควา นามเมธา
   เจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน
   ธุรการและพัสดุ


   นายรณชัย ใจส่วย
   เจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน วิเคราะห์นโยบายและแผน


   นางสาวภัทร์ทร ท้าวล่า
   เจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน วิเคราะห์นโยบายและแผน