ฝ่ายพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง


 • นางวรัญญู   สมวงษา

  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

  หัวหน้าฝ่าย


  • นางสาววีร์ดาษร  นามศรี
   ข้าราชการ
   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


  • นายเศรษฐิกฤษ  ตามล
   พนักงานราชการ
   นักพัฒนาสังคม