เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง

เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงปางปูเลาะ รับผิดชอบพื้นที่ อ.เมือง และ อ.แม่ใจ


 • นายเลิศ    พวงอินทร์

  ลูกจ้างประจำ
  พนักงานการเกษตร ส.4  • นางพยอม    พวงอินทร์

   ลูกจ้างประจำ 
   พนักงานพิมพ์ ส.3เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงประชาภักดี รับผิดชอบพื้นที่ อ.เชียงคำ และ อ.ภูซาง

 • นายจักรกฤษ เยาว์ธานี

  ลูกจ้างประจำ  พนักงานธุรการ ส.3


  • นายจีรพันธ์ แสนกือ

   ลูกจ้างประจำ  พนักงานการเกษตร ส.3

  • นายวีระ แสงสว่าง

   ลูกจ้างประจำ  พนักงานการเกษตร ส.3

  • นางสุดา จอมนาสวน

   ลูกจ้างประจำ  พนักงานธุรการ ส.3เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงขุนกำลัง รับผิดชอบพื้นที่ อ.ปง (1)


 • นายเศรษฐิกฤษ    ตามล

  พนักงานราชการ
  นักพัฒนาสังคม  • นายรณชัย  ใจส่วย
   จ้างเหมา
   จนท. สนับสนุนปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผนเขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงสิบสองพัฒนา รับผิดชอบพื้นที่ อ.ปง (2) • นายไกรศร    ฉัตรเชิกตระกูล
  ลูกจ้างประจำ
  พนักงานธุรการ ส.3


  • นางเอมอร    ขาวแดง
   พนักงานราชการ
   คนงาน                             เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงร่วมจิต รับผิดชอบพื้นที่ อ.ดอกคำใต้ และ อ.เชียงม่วน


  • นายธนภัค พันธวัง

   พนักงานราชการ 
   ผู้ดูแลรับการสงเคราะห์