เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง

เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงปางปูเลาะ รับผิดชอบพื้นที่ อ.เมือง และ อ.แม่ใจ

 • นายประพันธ์ วงศ์สีดา

  ลูกจ้างประจำ พนักงานการเกษตร ส.3

  หัวหน้าเขตฯปางปูเลาะ


  • นายสมชาติ หว่างพิทักษ์

   ลูกจ้างประจำ  พนักงานธุรการ ส.4เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงประชาภักดี รับผิดชอบพื้นที่ อ.เชียงคำ และ อ.ภูซาง

 • นายจักรกฤษ เยาว์ธานี

  ลูกจ้างประจำ  พนักงานธุรการ ส.3

  หัวหน้าเขตฯประชาภักดี

  • นายจีรพันธ์ แสนกือ

   ลูกจ้างประจำ  พนักงานการเกษตร ส.3

  • นายวีระ แสงสว่าง

   ลูกจ้างประจำ  พนักงานการเกษตร ส.3

  • นางสุดา จอมนาสวน

   ลูกจ้างประจำ  พนักงานธุรการ ส.3เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงขุนกำลัง รับผิดชอบพื้นที่ อ.ปง (1)

 • นางสุพัฒนา คำแสน

  ลูกจ้างประจำ  พนักงานธุรการ ส.3

  หัวหน้าเขตฯขุนกำลังเขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงสิบสองพัฒนา รับผิดชอบพื้นที่ อ.ปง (2)

 • นายไกรศร ฉัตรเชิดตระกูล

  ลูกจ้างประจำ  พนักงานธุรการ ส.3

  หัวหน้าเขตฯสิบสองพัฒนา

  •                                  

   นางเอมอร ขาวแดง

   พนักงานราชการ คนงานเขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงร่วมจิต รับผิดชอบพื้นที่ อ.ดอกคำใต้ และ อ.เชียงม่วน

 • -

  -

  หัวหน้าเขตฯร่วมจิต

  • นายธนภัค พันธวัง

   พนักงานราชการ  ผู้ดูแลรับการสงเคราะห์