วิสัยทัศน์

กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐาน   พัฒนาสู่การพึ่งพาตนเอง