ภาพกิจกรรมรายงานประจำวน เดือนพฤษภาคม 2565

รายงานประจำวน เดือนเมษายน 2565

บุคคลตัวอย่าง

รายงานประจำวัน เดือนมีนาคม 2565

ข้อมูลทำเนียบ ชุมชนบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

กลุ่มเป้าหมายราษฎรบนพื้นที่สูง ศพพ.พะเยา

ข้อกำหนดจริยธรรม

รายงานประจำวน เดือนกุมภาพันธ์ 2565

รายงานประจำวน เดือนมกราคม 2565

รายงานประจำวน เดือนธันวาคม 2564

รายงานประจำวน เดือนพฤศจิกายน 2564

รายงานประจำวน เดือนตุลาคม 2564

รายงานประจำวัน เดือนกันยายน 2564

รายงานประจำวัน เดือนสิงหาคม 2564

รายงานประจำวัน เดือนกรกฎาคม 2564

รายงานประจำวัน เดือนมิถุนายน 2564

รายงานประจำวัน เดือนพฤษภาคม 2564

รายงานประจำวัน เดือนเมษายน 2564

รายงานประจำวัน เดือนมีนาคม 2564

รายงานประจำวัน เดือนกุมภาพันธ์ 2564

รายงานประจำวัน เดือนมกราคม 2564

รายงานประจำวัน เดือนธันวาคม 2563

รายงานประจำวัน เดือนพฤศจิกายน 2563

รายงานประจำวัน เดือนตุลาคม 2563

รายงานประจำวัน เดือนกันยายน 2563

รายงานประจำวัน เดือนสิงหาคม 2563

รายงานประจำวัน เดือนกรกฎาคม 2563

รายงานประจำวัน เดือนมิถุนายน 2563

รายงานประจำวัน เดือนพฤษภาคม 2563

รายงานประจำวัน เดือนเมษายน 2563

รายงานประจำวัน เดือนมีนาคม 2563

รายงานประจำวัน เดือนกันยายน 2562

รายงานประจำวัน เดือนสิงหาคม 2562

รายงานประจำวัน เดือนกรกฎาคม 2562

รายงานประจำวัน เดือนมิถุนายน 2562

รายงานประจำวัน เดือนพฤษภาคม 2562

รายงานประจำวัน เดือนเมษายน 2562

รายงานประจำวัน เดือนมีนาคม 2562

รายงานประจำวัน เดือนกุมภาพันธ์ 2562

รายงานประจำวัน เดือนมกราคม 2562

กุมภาพันธ์ 2561

มกราคม 2561

ธันวาคม 2560

สิงหาคม 2560

กรกฏาคม 2560

มิถุนายน 2560

พฤษภาคม 2560

เมษายน 2560

มีนาคม 2560

กุมภาพันธ์ 2560

มกราคม 2560

ธันวาคม 2559

พฤศจิกายน 2559

ตุลาคม 2559