ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม 2565

ภาพกิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม 2565

จากแดนฝิ่นสู่ถิ่นกาแฟ

ภาพกิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2565

ภาพกิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม 2565

ภาพกิจกรรมประจำเดือนเมษายน 2565

บุคคลตัวอย่าง

ภาพกิจกรรมประจำเดือนมีนาคม 2565

ข้อมูลทำเนียบ ชุมชนบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

กลุ่มเป้าหมายราษฎรบนพื้นที่สูง ศพพ.พะเยา

ข้อกำหนดจริยธรรม

กิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

กิจกรรมประจำเดือนมกราคม 2565

กิจกรรมประจำเดือนธันวาคม 2564

กิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม 2564

กิจกรรมประจำเดือนกันยายน 2564

กิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม 2564

กิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม 2564

รายงานประจำวัน เดือนมิถุนายน 2564

รายงานประจำวัน เดือนพฤษภาคม 2564

รายงานประจำวัน เดือนเมษายน 2564

รายงานประจำวัน เดือนมีนาคม 2564

รายงานประจำวัน เดือนกุมภาพันธ์ 2564

รายงานประจำวัน เดือนมกราคม 2564

รายงานประจำวัน เดือนธันวาคม 2563

รายงานประจำวัน เดือนพฤศจิกายน 2563

รายงานประจำวัน เดือนตุลาคม 2563

รายงานประจำวัน เดือนกันยายน 2563

รายงานประจำวัน เดือนสิงหาคม 2563

รายงานประจำวัน เดือนกรกฎาคม 2563

รายงานประจำวัน เดือนมิถุนายน 2563

รายงานประจำวัน เดือนพฤษภาคม 2563

รายงานประจำวัน เดือนเมษายน 2563

รายงานประจำวัน เดือนมีนาคม 2563

รายงานประจำวัน เดือนกันยายน 2562

รายงานประจำวัน เดือนสิงหาคม 2562

รายงานประจำวัน เดือนกรกฎาคม 2562

รายงานประจำวัน เดือนมิถุนายน 2562

รายงานประจำวัน เดือนพฤษภาคม 2562

รายงานประจำวัน เดือนเมษายน 2562

รายงานประจำวัน เดือนมีนาคม 2562

รายงานประจำวัน เดือนกุมภาพันธ์ 2562

รายงานประจำวัน เดือนมกราคม 2562

กุมภาพันธ์ 2561

มกราคม 2561

ธันวาคม 2560

สิงหาคม 2560

มาใจกาด ตลาดของดีเมืองพะเยา

กรกฏาคม 2560

มิถุนายน 2560

พฤษภาคม 2560

เมษายน 2560

มีนาคม 2560

กุมภาพันธ์ 2560

มกราคม 2560

ธันวาคม 2559

พฤศจิกายน 2559

ตุลาคม 2559